Informacja dla rybaków!

Przypominamy o konieczności złożenia przez osoby uprawnione do rybactwa kwestionariuszy RRW.

Wypełnione druki należy wysłać na adres Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

Kwestionariusz RRW-22 (Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli) z danymi za 2014 rok należy złożyć w terminie do 16 marca 2015 r., natomiast RRW-23 (zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących ) do 01 czerwca 2015 r.

http://www.infish.com.pl/content/rrw-22
http://www.infish.com.pl/content/rrw-23

Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” zwraca się z prośbą do przedstawicieli i właścicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do rybactwa, które działają na obszarze LGR „Warta-Noteć”, o wypełnienie formularzy RRW-22 oraz RRW-23 za rok 2014. Pozwoli to na obliczenie współczynnika rybackości oraz określenie obszarów rybackich i obszarów akwakultury, na których będzie mógł być wdrażany Program Operacyjny Rybactwo i Morze, w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Obowiązek wypełniania powyższych kwestionariuszy z zakresu rybactwa wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. nr 88 poz. 439, z późn. zm.), który stanowi, iż podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

 

Składki członkowskie!

Przypominamy członkom LGR „Warta-Noteć”, że składki za bieżący rok należy wpłacać do 31 marca.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na poniższy nr rachunku:

LGR „Warta-Noteć”, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

B.S. we  Wronkach

Nr konta :

97 8961 0002 0000 0000 2798 0001

 

Obowiązek wypełniania przez podmioty gospodarcze sektora rybołówstwa i akwakultury kwestionariuszy RRW

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Instytucji Zarządzającej PO RYBY przypominające Lokalnym Grupom Rybackim o konieczność zobowiązania podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23.

Dane pochodzące z powyższych kwestionariuszy statystycznych zostaną wykorzystane do obliczania „wskaźnika rybackości” dla stowarzyszeń. Wykazanie określonej wartości „wskaźnika rybackości” będzie niezbędne do udowodnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i produkcji w sektorze rybackim, co pozwoli stowarzyszeniu uzyskać status Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (RLGD).

-  Kwestionariusz


 

Szanowni Państwo,

Dnia 02.01.2015 oraz 05.01.2015 r. Biuro LGR „Warta-Noteć”  będzie nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni beneficjenci !!!
Biuro LGR Warta-Noteć w Wigilię będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
___________________________________________
Podajemy informację ze strony Oddziału PO Ryby przy Urzędzie Marszałkowskim.
WIGILIA DNIEM WOLNYM DLA UMWW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dzień 24 grudnia 2014 r. (środa) jest dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego dniem wolnym od pracy.
Tego dnia nieczynna będzie kancelaria Departamentu DOW, jak również cały Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
=======================================
Dodatkowo, ponawiamy prośbę o niezwlekanie ze składaniem wniosku o płatność do ostatniego dnia miesiąca wskazanego w umowie o dofinansowanie. Pozwoli to uniknąć Państwu długiego oczekiwania w Kancelarii DOW na przyjęcie dokumentów, co ma miejsce w ostatnich dniach każdego miesiąca.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 53